Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "de algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door Sensoo aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna: "opdrachtgever").
 2. Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van Sensoo.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een opdrachtgever of van derden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - binden Sensoo niet, tenzij deze door Sensoo schriftelijk zijn
 4. Bij tegenstrijdigheid van algemene voorwaarden met die van enige opdrachtgever q. derde prevaleren deze voorwaarden.
 5. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegd rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 6. Bij consumentenkoop op afstand in de zin van afdeling 9A van boek 7 BW (de zogenaamde ‘wet koop op afstand’) prevaleren de dwingendrechtelijke bepalingen van voornoemde wet, in het geval dat enige bepalingen van deze algemene voorwaarden hiermee in tegenspraak zijn. Alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

Artikel 2 - Orders, aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan Sensoo mag uitgaan.
 2. Overeenkomsten tussen Sensoo en opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes, aanbiedingen of opdrachten door Sensoo zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien Sensoo reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.
 3. Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Sensoo niet. Wijzigingen van technische aard worden door Sensoo voorbehouden.
 4. Sensoo heeft het recht, indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die Sensoo heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 - Levering en levertijd

 1. Alle door Sensoo opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Sensoo dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Sensoo is gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever jegens Sensoo niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.
 3. De levering geschiedt af-magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van Sensoo.
 4. De door Sensoo te leveren zaken reizen voor risico van de opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Sensoo bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. Sensoo is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de pdrachtgever Sensoo een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.
 5. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen etc. voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Sensoo behoudt zich het recht voor in gedeelte af te leveren en afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 - Prijzen

 1. De door Sensoo opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af- werkplaats, -fabriek of -magazijn of -winkel en zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.
 2. Sensoo heeft het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever te berekenen. De opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 - Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 5 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan.
 2. Sensoo is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Sensoo het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Sensoo tot vergoeding van onkosten en winstderving.
 3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is opdrachtgever aan Sensoo vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.
 4. Nieuwe klanten dienen de eerste drie bestellingen vooruit te betalen via iDeal, Bancontact of bankoverschrijving. Nadat de eerste drie bestellingen afgerond is kunt u contact opnemen met info@sensoolabs.com of +31 (0)85 – 48 22 520 om betaling op factuur aan te vragen.. Zie daarnaast de artikelen 5.1 t/m 5.3.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Sensoo behoudt de eigendom van alle door Sensoo aan opdrachtgever geleverde zaken, zolang opdrachtgever niet al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, heeft voldaan.
 2. In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt opdrachtgever zich om op eerst daartoe strekkende verzoek van Sensoo een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Sensoo aan op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.
 3. Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen, of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sensoo.

Artikel 7 - Reclames

 1. De Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichtte diensten binnen 8 dagen nadat levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan Sensoo te melden.
 2. In geval van een door Sensoo gegrond bevonden klacht over de geleverde zaken heeft Sensoo het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Sensoo is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sensoo.

Artikel 8 - Rechten van Sensoo

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programmatuur, software en apparatuur die door Sensoo aan opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Sensoo of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de toepasselijke licentievoorwaarden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.
 3. Het is Sensoo toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de apparatuur.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sensoo de software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentievoorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet.
 5. Sensoo zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Sensoo zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldende auteursrecht van derden. Sensoo verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de software en/of de programmatuur.
 6. Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat Sensoo in opdracht van opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt Sensoo, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijner behoeve ontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur en software aan opdrachtgever te beschikking gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9 – Service- en onderhoudswerkzaamheden

 1. Sensoo zal service en onderhoud overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.
 2. Alle door Sensoo bij service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van Sensoo tenzij opdrachtgever een vergoeding betaald voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan aan Sensoo.
 3. Sensoo kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Sensoo opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 - Overmacht

Van overmacht aan de zijde van Sensoo is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien Sensoo verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Sensoo, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door leveranciers van Sensoo aan hun verplichtingen.

Artikel 11 - Garantie

 1. Op de apparatuur die door Sensoo van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
 2. Onverminderd het in Artikel 11.1 bepaalde wordt door Sensoo gedurende een periode van drie maanden na datum van aflevering van de apparatuur voor zover niet betrokken van een leverancier garantie verleend tegen machine- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Sensoo voor zijn rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Sensoo.
 3. Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Sensoo wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht, die naar mening van Sensoo de normale werking en de betrouwbaarheid van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Sensoo geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Sensoo aan het product reparaties zijn verricht.
 4. Bedrijfsschade, gevolgschade of ander hier niet genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is immers van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door de opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 5. De kosten en risico’s van transport naar en van de werkplaats van Sensoo zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Sensoo verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde programmatuur en/of software. Sensoo gegarandeerd niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid van enig bepaald doel van de programmatuur en/of software. Alle programmatuur en/of software wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en prestatie van de programmatuur en de software ligt bij opdrachtgever. Indien en voor zover de software door Sensoo van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitende de garantie bepalingen – voor zover aanwezig – van leverancier van toepassing.
 7. Al de tweedehands apparatuur, van Sensoo, is voorzien van een garantie-sticker, pas dan is er sprake van een garantie periode (deze periode is aangegeven op de sticker en is gebaseerd op factuurdatum). Als deze sticker wordt verbroken, beschadigd, en/of niet op de apparatuur zit, vervalt de gegeven garantie periode per direct.
 8. Sensoo is niet verplicht reparaties op gebruikte apparatuur uit te voeren. Sensoo behoudt zich het recht om het aankoop bedrag te retourneren.
 9. Sensoo is niet verplicht lange garanties (langer dan drie maanden) te verlenen op gebruikte apparatuur dat onder "koopjes" valt. Deze prijsstelling is dusdanig laag dat hierop geen aanspraak kan worden gedaan.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de bepalingen met betrekking tot garantie sluit Sensoo uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit, voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde zaken daaronder begrepen programmatuur, software en apparatuur dan wel diensten of verband houdende met het gebruik daarvan, dan wel de tijdelijk onmogelijk – onmogelijkheid van het daarvan, schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke programma’s te herstellen of te reproduceren, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sensoo.
 2. Indien en voor zover en op Sensoo enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal Sensoo nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de geleverde zaak dat directe of indirecte schade heeft berokkend, dan wel direct of indirect bij de schade is betrokken, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op het geleverde betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat Sensoo, ingeval van schade noch direct noch indirect het geleverde product betreft, uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sensoo, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Sensoo nimmer meer zal bedragen dan een maximum bedrag adh 50.000,00 per schadegevel of samenhangende reeks gevallen.
 3. Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Sensoo te zijn gemeld.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Sensoo voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door Sensoo geleverde of in licentie gegeven apparatuur, software of programmatuur.

Artikel 13 - Ontbinding

 1. In het geval opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Sensoo gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van Sensoo om volledige schadevergoeding te vorderen.
 2. Sensoo kan, naast de hem toekomend rechten, de overeenkomst met opdrachtgever te allen tijden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever; met direct ontbinden indien opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands akkoord sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van opdrachtgevers aandeelhouders een besluit wordt genomen op opdrachtgevers ontbinding te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor opdrachtgevers activa of boedel of gedeelte daarvan, of opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door opdrachtgever of door een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag terzake van substantiële schulden van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. De Algemene Voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen Sensoo en opdrachtgever worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht.
 2. Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank behoren, zal de Arrondissementsrechtbank Midden-Nederland bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 15 - Verwerken persoonsgegevens

 1. Sensoo is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Sensoo ten behoeve van opdrachtgever.
 2. Voor zover opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Sensoo voor doeleinden van verwerking, administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens en procesdata en is slechts toegankelijk voor Sensoo Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van dienstverlening, zoals het verwerken van bestellingen. Deze gegevens worden verder nooit aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Sensoo hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Sensoo is als ‘bewerker’ (“verwerker”) in de zin van de Wbp en de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Sensoo noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en het zal opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Sensoo.

Artikel 16 – Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Indien het een duurovereenkomst betreft behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17 – Licentie codes en herroepingsrecht

Sensoo biedt onder andere productcodes/licentiecodes aan voor software-activatie. Deze codes zijn uniek, eenmalig te gebruiken en worden vaak gekoppeld aan een specifiek apparaat of persoonlijk account, waardoor ze als persoonsgebonden worden beschouwd. Vanwege dit specifieke karakter vallen ze niet onder het gebruikelijke wettelijke herroepingsrecht en de 14-daagse bedenktijd die normaal geldt voor aankopen op afstand, zoals omschreven in de Wet koop op afstand.

Artikel 18 – Bedrijfsgegevens

Sensoo
Hertogstraat 4
8312 AB Creil

Tel: +31 (0)85 – 48 22 520
E-mail: info@sensoolabs.com

KVK Nr. 88973212
BTW Nr. NL864840676B01

Bank
Rek. Nr. NL54BUNQ2084314917
BIC BUNQNL2AXXX

 

 

We werken met (onder meer) de volgende premium leveranciers